Wednesday, March 27, 2013

Ta ställning för miljön innan valet 2014


Till MP:s riksdagledamöter

Uppsala, 2013-03-27

Hej,

att miljön har missgynnats och negligerats under snart 7 år alliansregering är nog ingen nyhet för er. Folkrörelser har blommat upp för att främja skogsskydd, mot gruvbrytning i fjällområden och för att pressa politiken att skynda på med klimatarbetet. Enligt min (begränsade) överblick har inte MP synts tillräcklig i debatten, tyvärr. Kollar man på www.mp.se är bara 2 av 5 nyheter relaterat till miljön. Nyhetssidorna pratar om Centerpartiet trots att deras miljöengagemang klingar falskt.

Valet 2014 är snart här och miljön kan inte vänta längre. Därför uppmuntrar jag er att sätta ner foten och gå ut, t. ex. genom en debattartikel, med ett meddelande att MP bara ställer upp som regeringsparti alternativt stödparti efter valet 2014 ifall en rad lagförändringar kommer att genomföras, däribland:
·      En ny skogslag för att sätta stop för ödeläggelsen i skogarna
·      Gör biologiskt mångfald till ett riksintresse - överordnad andra riksintressen
·      En ny minerallagstiftning som innebär att gruvindustrin inte lägre är överordnad andra verksamheter, d.v.s. att gruvbrytning inte längre kan räknas som riksintresse. Betydligt högre avgifter för gruvbrytning, t.ex. såsom föreslagits av Vänstern.
·      Skärpt klimatarbete genom grön skatteväxling och uttagsmaxima för skog, lantbruk, fiske, gruvindustri med mera.

Detta är viktigt som signal till de andra partierna, men även till skogs- och gruvindustrin som har fått fria händer under alliansregeringen.

Ni är förstås medvetna om att det kommer att bli mothugg från tillväxtkramarna, såsom de finns på tidningens ledarsidor. Därför är det viktigt att poängtera att genom att införa grön skatteväxling flyttar jobb från utlandet till Sverige, att prioritering av biologisk mångfald är en försäkring för framtiden för att skydda oss mot klimatförändringar och därmed spar pengar på sikt, att blandskogsbruk ger fler jobb än dagens trakthyggesbruk, och att låta bli att bryta malm kan visa sig billigare i längden, i alla fall om alla vinster försvinner utomlands som är fallet nu. Genom att föra fram en helhetsvision där framtiden tryggas genom bland annat ovan nämnda åtgärdar, och genom att samtidigt förklara varför grön skatteväxling kommer att få fler i arbete, kan MP äntligen få gehör för den politik som förespråkats i trettio år.

Lycka till.

David van der Spoel.

Friday, December 14, 2012

Rädda Guldnäsbäcken.

Till riksdagsledamöter med anknytning till Västernorrland.


Uppsala, 2012-12-14

Hej,

jag skulle gärna uppmärksamma er på att ett viktigt skogsområde, nämligen den norra delen av Guldnäsbäcken i Mjällådalen är akut hotad av avverkning. Västernorrlands länsstyrelse är medveten om saken, och har informerats om att flera hotade och rödlistade arter finns i området. De tänker dock inte agera för att förebygga avverkningen. I och med detta ligger områdets öde på skoggstyrelsens bord, som troligtvis kommer att godkänna avverkningen.

Området är en växtplats för den starkt hotade trådbrosklaven och den nära hotade aspfjädermossan, arter som är väldigt känsliga för avverkning. Det betyder i klarspråk att arterna inte kommer att återvända efter avverkning. Mer information finns att läsa på http://mjällådalen.se/naturvarden. Jag skulle vilja be er att kontakta era partikamrater i länsstyrelsen för att be dem tänka över saken en gång till innan det är för sent.
I Sverige är mindre än två procent av skogen nedanför fjällområdet skyddad från avverkning, trots att Sverige har undertecknat ett avtal i Nagoya, Japan där vi lovar att skydda minst 17 procent av skogen till år 2020. Att skydda Guldnäsbacken skulle vara ett väldig bra sätt att utöka den skyddade delen av den svenska skogen.
Vänligen,
David van der Spoel
  

Tuesday, October 2, 2012

Anita Brodén (FP)


Till Anita Brodén (FP)
Miljö- och jordbruksutskottet
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Uppsala, 2012-10-02
 

Hej Anita,
  
jag har fått ta del av dina artiklar "Skogen - inte bara virkesförråd" och "Skogen och mångfalden" (som skickades till mig av Therése Quiding efter ett jag skrivit ett brev till Jan Björklund). Dina artiklar är sannerligen inspirerande läsning, och du kommer att få medhåll av många, och nu får du möjligheten att börja förverkliga dina idéer!

Ojnareskogen på Gotland behövs nog knappast introduceras till dig, eftersom jag mailade till dig om denna skog tidigare (2012-09-15).  Nu är det så att Miljöpartiet har lagt en motion (2012/13:MP2406) för skydd av Bästeträsk med omnejd, såsom föreslagits av Naturvårdsverket år 2008. I och med det har Folkpartiet möjligheten att visa att partiet är Alliansens verkligt gröna hjärta. Jag tror att du inser nödvändigheten av att bevara det här området med dess världsunika arter. Dessutom skulle vattensituationen på Gotland äventyras ifall Nordkalks planerade kalktäkt blir av, och i värsta fallet skulle halva Gotland kunna förvandlas till en öken. Som medlem i miljö- och jordbruksutskottet har du en tung röst inom miljöfrågor i ditt parti och jag litar på att du och Folkpartiet väljer att stödja motionen. Om inte motionen går igenom är det slut för Sveriges pretentioner som föregångsland på miljöområdet.


Vänligen,

David van der Spoel,
Uppsala.

Artiklarna finns här:
http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.4772885-skogen-inte-bara-virkesforrad
http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen/Ledamoternas-webbplatser/Anita-Broden/Artiklar/skogen-och-mangfalden/

Anita Ernkrans (S)


Till Matilda Ernkrans
Miljö- och jordbruksutskottet
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

Uppsala, 2012-10-02
 
Hej Matilda,
  
jag behöver knappast introducera Ojnareskogen på Gotland till dig, eftersom jag skrev till dig om detta tidigare (2012-09-15). Nu är det emellertid så att Miljöpartiet har lagt en motion (2012/13:MP2406) för skydd av Bästeträsk med omnejd, såsom föreslagits av Naturvårdsverket år 2008. I och med det har Socialdemokraterna möjligheten att återställa det felet som begicks av regeringen Persson. Jag hoppas att du inser nödvändigheten av att bevara det här området med dess världsunika arter. Dessutom skulle även vattensituationen på Gotland äventyras ifall Nordkalks planerade kalktäkt blir av, och i värsta fall skulle halva Gotland kunna förvandlas till en öken. Som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet har du en tung röst inom miljöfrågor i ditt parti och jag litar på att du och socialdemokraterna väljer att stödja motionen. Om inte motionen går igenom är det slut för Sveriges pretentioner som föregångsland på miljöområdet.

Vänligen,

David van der Spoel,
Uppsala.

Tuesday, September 25, 2012

Kristna värderingar och naturskydd


Till Riksdagsledamöterna i KD
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Uppsala, 2012-09-25

Hej!

Ni är säkert medvetna om den strid som pågår om Ojnareskogen på Gotland. Frågan ligger hos högsta domstolen just nu, och miljöministern Lena Ek vill inte ingripa i processen. Riksdagen har dock ett eget ansvar och kan bestämma att göra området till nationalpark på egen hand. Ek har varit inne på att göra en del av området till nationalpark sida vid sida vid ett kalkbrott, men eftersom ingen förstår sig på de intrikata vattenflödena kring och under det planerade brottet går det inte att säkerställa att vattnet finns kvar. Om kalkbrytningen kommer igång kan Ek's nationalpark bli en öken.

Jag skulle även villa uppmuntra er att ta del av vad era partivänner ute i landet anser i frågan: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.467092/debatt-kristna-varderingar-kompass-i-miljofragan och hoppas att KD kommer att stödja förslag om att göra hela Ojnare-området till att nationalpark såsom Naturvårdsverket har föreslagit.

Med vänliga hälsningar,

David van der Spoel, Uppsala

Sunday, September 23, 2012

Angående Sveaskog's skönmålning


Till, Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
10333 Stockholm

Uppsala, 2012-09-23
 
Hej Eskil!

Om Systembolaget skulle försöka lobba hos politiker att alkohol borde säljas till högstadieelever, för att det är ofarligt och ger bra avkastning, skulle troligtvis företagsledningen sparkas snabbt.

Sveaskog är ett annat statligt ägt företag med ett väl definierat uppdrag från regeringen. Det ter sig därför märkligt att företaget nu går ut och försöker påverka sin ägare, genom att erbjuda riksdagsledamöter en tur i skogen, främst för att skönmåla verksamheten och för att dölja vad de egentligen håller på med. Sveaskog är på inget sätt bättre än andra stora skogsbolag - i alla fall inte på naturhänsyn. Det finns många väldokumenterade övertramp där regelverket helt ignorerats, och skogar med höga naturvärden skövlats. Det kan hända att företagsledningen är helt okunnig om ekologi, eftersom skogschefen Herman Sundquist bloggar stolligheter som "vi kommer att skapa mycket större naturvärden än de som finns i befintliga skogar". Man kan väl inte tro på allvar att det kan bli större naturvärden än i en riktig gammelskog? Sveaskog skövlar gammelskog, och ersätter dem med plantager. Jag tror inte att det kommer att uppstå någon ny fågelart på grund av Sveaskog's skapararbete. Deras charmoffensiv gentemot politiker är därför lögnaktig, direkt olämplig, och ägaren, det vill säga regeringen, bör se till att den stoppas.

David van der Spoel.
 

Tuesday, September 18, 2012

Lena Ek's svåra val


Till Lena Ek, Miljöminister
(kopia till Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt)
10333 Stockholm

Uppsala, 2012-09-18
 
Hej Lena,

jag förstår att du inte svarat på mitt tidigare brev (2012-09-09), eftersom du har mycket att fundera över med ett så svårt val framför dig. Om du har sett filmen "Sophie's Choice" så vet du att valfrihet inte alltid är att eftersträva[1]. Tydligen hoppas du att högsta domstolen (HD) ska döma mot Bungetäkten, så att du slipper välja mellan pest och kolera. Om HD sätter stopp för brytningen kan du stoltsera som det visa statsrådet som litat på rättsstaten och slutet gott allting gott. Men ifall HD inte gör det, ligger ärendet på ditt bord igen. Om du då väljer att på egen hand göra Ojnareskogen till ett Natura2000-område i alla fall, eftersom du vet att Europeiska fördrag kräver detta, kommer det att bli storgräl inom regeringen och Centerpartiet. Om du inte gör det, kommer proteststormen från allmänheten växa än större - och den kommer inte att upphöra mer. Bönderna på Gotland är besvikna, och det höjs en hel del gröna röster inom partiet som inte känner igen sitt parti längre. Det hela kan mycket väl leda till att Centerpartiet åker ut ur riksdagen 2014.

Jag föreslår en lösning här som gör att du kan komma ur affären relativt oskadd, ifall HD dömer ut skogen, och på så sätt lägger Ojnarefallet på ditt bord igen. I det läget bör Fredrik Reinfeldt träda fram, och å regeringens vägnar meddela att en ny Nationalpark ska bildas i Ojnareskogen, tillsammans med de befintliga Natura2000-områden. Du får diskutera detta med Fredrik Reinfeldt och din partiledare Annie Lööf, men ingen annan lösning blir trovärdig tycker jag. Lycka till!
 
David van der Spoel
Uppsala


[1] i filmen tvingas Sophie, som är internerad i ett fångläger under andra världskriget, att välja vilket av hennes barn som inte ska dödas.